On-line učionica

9. juna 2013.

Rezultati kontrolne vežbe i ispraćaj poslednje generacije kontrolora u metalurgiji u našoj školi

Filed under: Sistemi za obradu podataka,Teorija — jelena100janovic @ 11:15 am

Ove godine završava poslednja generacija maturanata Kontrolora u metalurgiji u našoj školi. Time se završava i postojanje predmeta Sistemi za obradu podataka kod nas.

Obzirom da tog smera ni predmeta od sledeće školske godine neće više biti, odlučila sam da ne menjam plan i program, pripreme, primere i zadatke i da, po prvi put, odradim sve isto kao i prethodne školske godine. Naravno, to nije moglo baš idealno da se uredi, pošto je svaki sastav odeljenja drugačiji, ali sam nekako sa časom manje ili više, tamo ili vamo, uspevala da otpratim sve što je prethodna generacija odradila.

I, tu negde, kod poslednje provere znanja, ne računajući popravljanje ocena, sam se umorila i odlučila da promenim kontrolnu vežbu. Korelaciju smo vežbali na nekim starim primerima, korelaciji broja neopravdanih izostanaka i upisivanja u napomene i ocene iz vladanja (savršena korelacija), ukupnog broja izostanaka i školskog uspeha na polugodištu, opet očekivani rezultati. Taman su se svi ušuškali u osećaj da u školi sve savršeno funkcioniše… (more…)

4. februara 2012.

Prosta linearna korelacija

Filed under: Sistemi za obradu podataka,Teorija — jelena100janovic @ 1:42 pm

Cilj korelacione analize je da se utvrdi da li između varijacija posmatranih pojava postoji kvantitativno slaganje i ako postoji u kom stepenu.

Ako se posmatraju dve pojave reč je o prostoj korelaciji, a ako je reč o više pojava onda o višestrukoj korelaciji.

Takođe je moguće ispitati da li je reč o linearnoj ili krivolinijskoj vezi.

Mi ćemo se ovde ograničiti na prostu linearnu korelaciju, a na vežbama ćemo pogledati i višestruku linearnu korelaciju. (more…)

29. januara 2012.

Metod najmanjih kvadrata

Filed under: Sistemi za obradu podataka,Teorija — jelena100janovic @ 3:22 pm

Tek na osnovu dijagrama raspršenosti, ako on ukazuje na linearnu vezu dveju pojava, prelazimo na drugu etapu regresione analize – ocenjivanje nepoznatih parametara: slobodnog člana β0 i koeficijenta nagiba β1.

Slučajnom greškom u stohastičkom regresionom modelu obuhvaćene su:

  1. nedostajuće ili izostavljene promenljive
  2. slučajne varijacije (more…)

27. januara 2012.

Vrste regresionih modela

Filed under: Sistemi za obradu podataka,Teorija — jelena100janovic @ 11:06 pm

Prilikom istraživanja međusobnih veza dveju promenljivih primenjuju se metode proste (linearne i nelinearne) regresione i korelacione analize.

U slučaju više promenljivih reč je o metodama višestruke (linearne i nelinearne) regresione i korelacione analize.

Prost regresioni model je matematički model koji ima samo dve promenljive: zavisnu i nezavisnu.

Prost linearni regresioni model je regresioni model kojim se opisuje linearna veza između zavisne i nezavisne romenljive. (more…)

21. januara 2012.

Prosta linearna regresija

Filed under: Sistemi za obradu podataka,Teorija — jelena100janovic @ 12:03 am

U ovoj oblasti ćemo razmotriti međusobnu vezu dve promenljive i to na osnovu:

  1. regresione analize i
  2. korelacione analize

Upotrebom regresionih modela se može oceniti kako se menja jedna promenljiva pod uticajem promene druge promenljive. (more…)

15. januara 2012.

Ocenjivanje aritmetičke sredine osnovnog skupa kada standardna devijacija nije poznata

Filed under: Sistemi za obradu podataka,Teorija — jelena100janovic @ 2:50 pm

Obradili smo sve što je bilo potrebno za slučaj kada je standardna devijacija poznata. Sada nas očekuje samo malo drugačiji pristup kada standardna devijacija osnovnog skupa nije poznata.

Moguća su tri slučaja:

I slučaj:

Ispunjeni su sledeći uslovi: (more…)

13. januara 2012.

Ocenjivanje aritmetičke sredine kada je standardna devijacija osnovnog skupa poznata

Filed under: Sistemi za obradu podataka,Teorija — jelena100janovic @ 1:47 am

Razmatraćemo ocenjivanje, i to ocenjivanje aritmetičke sredine.

Ocenjivanje je dodela numeričke vrednosti parametru osnovnog skupa na osnovu vrednosti odgovarajuće statistike uzorka.

Vrednost koja se dodeljuje parametru osnovnog skupa, a koja se bazira na vrednosti statistike uzorka naziva se ocenjena vrednost parametra skupa. (more…)

11. januara 2012.

Oblik uzoračke raspodele statistike

Filed under: Sistemi za obradu podataka,Teorija — jelena100janovic @ 3:33 am

Razmatraćemo oblik uzoračke raspodele uzorka u sledeća dva slučaja:

  1. Osnovni skup iz koga su izabrani uzorci ima normalnu raspodelu
  2. Osnovni skup iz koga su izabrani uzorci nema normalnu raspodelu (more…)

9. januara 2012.

Uzoračka raspodela

Filed under: Sistemi za obradu podataka,Teorija — jelena100janovic @ 10:40 pm

Podsećanje: deskriptivne numeričke mere izračunate za podatke uzorka su aritmetička sredina, medijana, modus i standardna devijacija koje se odnose na uzorak i nazivaju se statistikama uzorka.

Iste ove mere koje se odnose na osnovni skup nazivaju se parametrima osnovnog skupa.

Predmet razmatranja ovog članka jeste raspodela verovatnoća statistike uzorka.

Definicija: Raspodela osnovnog skupa je raspodela verovatnoća slučajne promenljive X u osnovnom skupu. (more…)

20. novembra 2011.

Neprekidne slučajne promenljive i normalna raspodela

Filed under: Sistemi za obradu podataka,Teorija — jelena100janovic @ 11:51 pm

Slučajna promenljiva je promenljiva čija je vrednost određena ishodom slučajnog eksperimenta. Može biti:

  1. diskretna (prekidna) slučajna promenljiva
  2. neprekidna (kontinualna) slučajna promenljiva

Slučajna promenljiva koja može da uzme bilo koju vrednost iz nekog intervala zove se neprekidna slučajna promenljiva. To je, na primer, visina, vreme, težina, cena, … (more…)

Sledeća strana »

Blog na WordPress.com.