On-line učionica

9. juna 2013.

Rezultati kontrolne vežbe i ispraćaj poslednje generacije kontrolora u metalurgiji u našoj školi

Filed under: Sistemi za obradu podataka,Teorija — jelena100janovic @ 11:15 am

Ove godine završava poslednja generacija maturanata Kontrolora u metalurgiji u našoj školi. Time se završava i postojanje predmeta Sistemi za obradu podataka kod nas.

Obzirom da tog smera ni predmeta od sledeće školske godine neće više biti, odlučila sam da ne menjam plan i program, pripreme, primere i zadatke i da, po prvi put, odradim sve isto kao i prethodne školske godine. Naravno, to nije moglo baš idealno da se uredi, pošto je svaki sastav odeljenja drugačiji, ali sam nekako sa časom manje ili više, tamo ili vamo, uspevala da otpratim sve što je prethodna generacija odradila.

I, tu negde, kod poslednje provere znanja, ne računajući popravljanje ocena, sam se umorila i odlučila da promenim kontrolnu vežbu. Korelaciju smo vežbali na nekim starim primerima, korelaciji broja neopravdanih izostanaka i upisivanja u napomene i ocene iz vladanja (savršena korelacija), ukupnog broja izostanaka i školskog uspeha na polugodištu, opet očekivani rezultati. Taman su se svi ušuškali u osećaj da u školi sve savršeno funkcioniše… (more…)

Advertisements

3. aprila 2012.

Statistička kontrola kvaliteta

Filed under: Sistemi za obradu podataka,Vežbe — jelena100janovic @ 8:57 pm

Cilj statističke kontrole kvaliteta je da prati proizvodnju kroz mnoge faze obrade i da prati kvalitet usluga. Grafikoni kontrole kvaliteta nam dozvoljavaju da otkrijemo kada proces proizvodnje ili usluge postaje „nekontrolisan“.

Tokom 1920-ih, razvijeni su koncepti statističke kontrole kvaliteta, posebno kroz rad dr. Walter A. Shewhart-a iz Bell Telephone Laboratories. Shewhart je uveo koncept „kontrolisanja“ kvaliteta za vreme proizvodnog procesa umesto uvida u svaki deo. Koristio je kontrolne grafikone da bi mu pomogli u tom procesu. Takođe je uveo koncept statističke uzoračke inspekcije da bi procenio da li su proizvedene količine dobre ili loše, zamenjujući stari metod pregledanja svakog dela. (more…)

6. marta 2012.

Višestruka regresija i korelaciona analiza

Filed under: Sistemi za obradu podataka,Vežbe — jelena100janovic @ 1:31 pm

U prošloj lekciji smo objasnili regresiju i korelacionu analizu, koje su nam dozvolile da procenimo jednu promenljivu u zavisnosti od druge. Korišćenje samo jedne nezavisne promenljive da bi se predvidela druga promenljiva ignoriše vezu drugih promenljivih sa zavisnom promenljivom. Ova lekcija proširuje taj koncept dozvoljavajući nam da koristimo više od jedne objašnjavajuće promenljive u regresionoj jednačini. Korišćenje više od jedne nezavisne promenljive omogućava povećanje moći objašnjavanja i korisnost regresije i korelacione analize u donošenju mnogih poslovnih odluka. (more…)

4. februara 2012.

Prosta linearna korelacija

Filed under: Sistemi za obradu podataka,Teorija — jelena100janovic @ 1:42 pm

Cilj korelacione analize je da se utvrdi da li između varijacija posmatranih pojava postoji kvantitativno slaganje i ako postoji u kom stepenu.

Ako se posmatraju dve pojave reč je o prostoj korelaciji, a ako je reč o više pojava onda o višestrukoj korelaciji.

Takođe je moguće ispitati da li je reč o linearnoj ili krivolinijskoj vezi.

Mi ćemo se ovde ograničiti na prostu linearnu korelaciju, a na vežbama ćemo pogledati i višestruku linearnu korelaciju. (more…)

31. januara 2012.

Linearna regresija i korelacija

Filed under: Sistemi za obradu podataka,Vežbe — jelena100janovic @ 12:53 pm

Akcenat u ovoj lekciji je proučavanje veze između dva broja i razvijanje jednačine koja nam dozvoljava da procenimo jednu promenljivu na osnovu druge. Postoji li veza između temperature i broja ljudi na plaži? Postoji li veza između obrazovanja i mesečne plate? Možemo li predvideti našu ocenu na sledećem testu iz statistike na osnovu broja sati koje smo proveli učeći gradivo sa testa? Korelaciona analiza je grupa statističkih tehnika koja se koristi da bi izmerili jačinu veze (korelacije) između dve promenljive. (more…)

29. januara 2012.

Metod najmanjih kvadrata

Filed under: Sistemi za obradu podataka,Teorija — jelena100janovic @ 3:22 pm

Tek na osnovu dijagrama raspršenosti, ako on ukazuje na linearnu vezu dveju pojava, prelazimo na drugu etapu regresione analize – ocenjivanje nepoznatih parametara: slobodnog člana β0 i koeficijenta nagiba β1.

Slučajnom greškom u stohastičkom regresionom modelu obuhvaćene su:

  1. nedostajuće ili izostavljene promenljive
  2. slučajne varijacije (more…)

27. januara 2012.

Vrste regresionih modela

Filed under: Sistemi za obradu podataka,Teorija — jelena100janovic @ 11:06 pm

Prilikom istraživanja međusobnih veza dveju promenljivih primenjuju se metode proste (linearne i nelinearne) regresione i korelacione analize.

U slučaju više promenljivih reč je o metodama višestruke (linearne i nelinearne) regresione i korelacione analize.

Prost regresioni model je matematički model koji ima samo dve promenljive: zavisnu i nezavisnu.

Prost linearni regresioni model je regresioni model kojim se opisuje linearna veza između zavisne i nezavisne romenljive. (more…)

21. januara 2012.

Prosta linearna regresija

Filed under: Sistemi za obradu podataka,Teorija — jelena100janovic @ 12:03 am

U ovoj oblasti ćemo razmotriti međusobnu vezu dve promenljive i to na osnovu:

  1. regresione analize i
  2. korelacione analize

Upotrebom regresionih modela se može oceniti kako se menja jedna promenljiva pod uticajem promene druge promenljive. (more…)

17. januara 2012.

Ocene i intervali poverenja

Filed under: Sistemi za obradu podataka,Vežbe — jelena100janovic @ 12:19 am

Na teorijskim časovima smo uveli uzorkovanje i centralnu graničnu teoremu. Naglasili smo da obično nije izvodljivo ispitati celu populaciju. Videli smo da su sredine malih uzoraka veće disperzije i raspršenosti nego sredine velikih uzoraka. Takođe smo ilustrovali centralnu graničnu teoremu. To jest ako su svi uzorci određene veličine izabrani iz bilo koje populacije, uzoračka raspodela uzoračkih sredina teži normalnoj raspodeli. Ova težnja se povećava sa većim uzorcima. (more…)

15. januara 2012.

Ocenjivanje aritmetičke sredine osnovnog skupa kada standardna devijacija nije poznata

Filed under: Sistemi za obradu podataka,Teorija — jelena100janovic @ 2:50 pm

Obradili smo sve što je bilo potrebno za slučaj kada je standardna devijacija poznata. Sada nas očekuje samo malo drugačiji pristup kada standardna devijacija osnovnog skupa nije poznata.

Moguća su tri slučaja:

I slučaj:

Ispunjeni su sledeći uslovi: (more…)

Sledeća strana »

Create a free website or blog at WordPress.com.