On-line učionica

6. februara 2012.

Povezane liste

Filed under: Pascal,Programiranje — jelena100janovic @ 11:11 am

Povezana lista liči na niz sem što se broj elemenata u povezanoj listi može promeniti. Povezana lista koristi pokazivače koji pokazuju na sledeći ili prethodni element.

Jednostruko povezane liste

Postoje dve vrste jednostruko povezanih listi, a to su redovi i stekovi.

Redovi (more…)

1. februara 2012.

Pokazivači

Filed under: Pascal,Programiranje — jelena100janovic @ 7:27 am

Pokazivač je promenljiva u kojoj se čuva memorijska adresa. S obzirom na to, kažemo da ta promenljiva pokazuje na tu adresu. Postoje dve vrste pokazivača, pokazivači na tip i prazni pokazivači. Pokazivači na tip pokazuju na promenljivu određenog tipa, npr. integer. Prazni pokazivači pokazuju na bilo kakvu promenljivu. (more…)

25. januara 2012.

Biblioteke

Filed under: Pascal,Programiranje — jelena100janovic @ 9:57 am

Ovo je već prilično napredno znanje, ali kako smo završili s Pascal-om i ima onih kojima se sviđa i žele da znaju više, nije loše da prosto budete obavešteni kako se i ovo radi 😉

Već znamo da biblioteke, kao crt biblioteka, sadrže procedure i funkcije koje nisu ugrađene u Pascal. Možete napraviti sopstvene biblioteke koje će imati procedure i funkcije koje ste Vi napravili.

Da biste napravili biblioteku, napravite nov Pascal fajl koji ćemo zvati MojaBiblioteka.pas. Prvi red tog fajla počinje ključnom rečju unit iza koje ide ime biblioteke. Ime biblioteke i ime fajla u kome je bibloiteka moraju biti identični. (more…)

23. januara 2012.

Fajlovi sa podacima

Filed under: Pascal,Programiranje — jelena100janovic @ 9:03 am

Fajlovi sa podacima se razlikuju od tekstualnih fajlova na nekoliko načina. Fajlovi sa podacima imaju slučajan pristup, što znači da ne morate da prolazite kroz njih red po red, već možete pristupiti bilo kom delu fajla u bilo kom trenutku. Evo kako se deklariše fajl sa podacima: (more…)

8. januara 2012.

Tekstualni fajlovi

Filed under: Pascal,Programiranje — jelena100janovic @ 2:49 am

Još jedna od lekcija koje nisu obavezne, ali… ako želite da upotpunite svoje znanje, preporučljiva je 😉

Tekstualni fajlovi su fajlovi koji sadrže redove teksta. Kada želite da pristupite fajlu iz Pascal-a, prvo napravite fajl promenljivu.

program Fajlovi;
var
    f:text;
begin
end. (more…)

15. decembra 2011.

Procedure i funkcije

Filed under: Pascal,Programiranje — jelena100janovic @ 12:07 am

Procedure

Procedure su potprogrami koje možemo pozvati iz glavnog dela programa. Procedure se deklarišu van glavnog programa pomoću ključne reči procedure (procedura). Procedure takođe imaju jedinstveno ime. Procedure imaju sopstvene begin i end. Evo primera kako napraviti proceduru koja se zove Hej koja ispisuje „Hej!“ na ekran.

program Proceduree;
procedure Hej;
begin
   writeln(‘Hej!’);
end;
begin
end.

(more…)

12. decembra 2011.

Tipovi, slogovi i skupovi

Filed under: Pascal,Programiranje — jelena100janovic @ 10:42 am

Možete napraviti sopstvene tipove podataka koristeći ključnu reč type (tip). Prvi tip koji možete napraviti je slog. Slogovi su dve ili više promenljivih različitog tipa u jednom. Primer kako se ovo može koristiti je za studenta koji ima broj indeksa i ime. Evo kako se pravi tip:

program Tipovi;
type
   student=record
      broj:integer;
      ime:string;
   end;
begin
end.

(more…)

6. decembra 2011.

Nizovi

Filed under: Pascal,Programiranje — jelena100janovic @ 7:08 am

Nizovi su promenljive koje se sastoje od više promenljivih istog tipa podataka, a imaju samo jedno ime. Evo crteža niza sa pet elemenata:

1 Vrednost 1
2 Vrednost 2
3 Vrednost 3
4 Vrednost 4
5 Vrednost 5

(more…)

5. decembra 2011.

Petlje

Filed under: Pascal,Programiranje — jelena100janovic @ 10:11 am

Petlje se koriste kada želite da ponavljate neku grupu naredbi više puta. Na primer, ako hoćete da ispišete „Hej!“ na ekran deset puta, trebalo bi Vam deset naredbi Writeln. Mogli biste da uradite istu stvar koristeći jednu naredbu Writeln unutar petlje koja se ponavlja deset puta.

Postoje tri vrste petlji i to su for (za) petlja, while (sve dok) petlja i repeat until (ponavljaj dok nije) petlja. (more…)

4. decembra 2011.

Grananje

Filed under: Pascal — jelena100janovic @ 5:05 pm

Nisu svi programi u Pascal-u linijski. To znači da se ne izvršavaju svi uvek isto. Često nam je potrebno da se u zavisnosti od nekog uslova izvrši jedan od dva različita niza naredbi.  Ponekad takvih izbora ima više. Upoznajmo se sa naredbama koje nam to omogućavaju 🙂 (more…)

Sledeća strana »

Blog na WordPress.com.