On-line učionica

24. juna 2012.

Nizovi

Filed under: C,Programiranje — jelena100janovic @ 5:26 pm

Do sada, ako ste hteli da deklarišete 5 promenljivih, morali biste da uradite nešto ovako:

int i1,i2,i3,i4,i5;

Šta da ste hteli da deklarišete 100 promenljivih? To bi potrajalo. Ako koristite niz, onda možete deklarisati onoliko promenljivih koliko želite, koristeći samo jedno ime.

Niz se deklariše na isti način kao normalna promenljiva, sem što morate da stavite uglaste zagrade posle imena promenljive. Takođe morate da upišete broj elemenata koji želite u nizu, unutar tih uglastih zagrada. (more…)

11. juna 2012.

Pokazivači

Filed under: C,Programiranje — jelena100janovic @ 10:12 am

Šta su pokazivači

Pokazivač je promenljiva koja sadrži memorijsku adresu. Iz tog razloga, kažemo da pokazuje na vrednost na toj memorijskoj lokaciji. Možete da koristite pokazivače na određen način da bi dobili vrednost na adresi na koju pokazuje.

Pokazivači mogu da imaju tip, ali i ne moraju. Pokazivači koji imaju tip, pokazuju na određeni tip promenljive, npr. celobrojnu. Pokazivači koji nemaju tip pokazuju na bilo koji tip podataka.

Da biste deklarisali pokazivač, morate staviti znak * ispred njegovog imena. Evo primera kako se deklariše pokazivač na celobrojni tip i pokazivač koji nema tip: (more…)

26. maja 2012.

Petlje

Filed under: C,Programiranje — jelena100janovic @ 12:43 pm

Ponekad ćete želeti da uradite nešto mnogo puta. Primer bi bio ispisivanje nekog znaka na početku svakog od 24 reda na ekranu. Da biste ovo uradili, morali biste da otkucate 24 printf naredbe. Možemo da koristimo petlju ovo odradi za nas, a onda moramo samo jednom da otkucamo printf naredbu. Postoje tri osnovne vrste petlji, a to su for petlja, while petlja i do while petlja.

For petlja (more…)

11. decembra 2011.

Grananje

Filed under: C,Programiranje — jelena100janovic @ 6:48 pm

Naredba if

Do sada smo naučili samo kako da pravimo programe koji rade jednu stvar za drugom, bez da mogu da izaberu od dve ili više naredbi. Naredba if može da se koristi da bi testirali neki uslov, da bi mogli da izmenimo tok programa. Sledeći primer sadrži osnovnu strukturu naredbe if:

#include<stdio.h>
void main()
{
   int bodovi;
   char polozio;
   scanf(„%d“,&bodovi);
   if (bodovi>40) polozio=’y’;
}

(more…)

24. novembra 2011.

Promenljive i konstante

Filed under: C,Programiranje — jelena100janovic @ 3:01 pm

Promenljive u C-u su memorijske lokacije kojima su dodeljena imena i mogu da im se dodele vrednosti. Promenljive se koriste da bi se čuvali podaci u memoriji za kasniju upotrebu. Postoje dve osnovne vrste promenljivih u C-u i to su numeričke i znakovne. (more…)

27. oktobra 2011.

Programski jezik C

Filed under: C,Programiranje — jelena100janovic @ 2:29 pm

Šta je C i zašto ga učiti

C je napravio ranih 1970-ih Dennis Ritchie u Bell Laboratorijama. C je originalno dizajniran za pisanje sistemskog softvera, ali danas su razni programi napisani u C-u. C može da se koristi na mnogo različitih konfiguracija računara, ali se najčešće koristi na UNIX operativnom sistemu.

Učiti C je dobra ideja, jer je u upotrebi dugo vremena, što znači da možete naći mnogo informacija o njemu. Nekoliko drugih programskih jezika, kao što su C++ i Java su takođe bazirani na C-u, što znači da ćete moći da ih lakše naučite kasnije. (more…)

Create a free website or blog at WordPress.com.