On-line učionica

5. februara 2015.

Kompletan primer: red

Filed under: C posle Pascal-a,Programiranje — jelena100janovic @ 5:39 pm

Red je sutinski specijalan sluaj povezane liste u kooj se nov element dodaje na kraju, a izlazi kao u redu na početku.

Evo koda programa…

Kod70 (more…)

Advertisements

30. januara 2015.

Dinamička alokacija memorije

Filed under: C posle Pascal-a,Programiranje — jelena100janovic @ 12:32 pm

Počećemo od primera povezane liste…

Kod61

Šta radi ovaj deo koda? Formira dva čvora liste i povezuje ih…

Slika7 (more…)

5. decembra 2014.

Rad sa fajlovima

Filed under: C posle Pascal-a,Programiranje — jelena100janovic @ 12:01 pm

Tokovi su prenosnici za pisanje i čitanje podataka. Oni obezbeđuju efikasne i prilagodljive metode ulaza i izlaza.

Tok je fizički uređaj (npr. štampač ili monitor) ili fajl kojim se upravlja pomoću pokazivača na tok.

Postoji interna C-ova struktura podataka, FILE, koja predstavlja sve tokove i definisana je u stdio.h. Jednostavno treba da se obratimo strukturi FILE unutar programa kada vršimo ulaz ili izlaz pomoću tokova.

Treba samo da deklarišemo promenljivu ili pokazivač ovog tipa u našim programima.

Ne moramo da znamo ništa o detaljima njene definicije.

Moramo otvoriti tok pre nego što počnemo sa izlazom ili ulazom, onda moramo da mu pristupimo, i na kraju da ga zatvorimo.

Ulazno/izlazni tok je baferisan. To znači da se određeni segment podataka upisuje ili čita sa toka pomoću privremenog dela memorije (bafera). Ovo možemo ilustrovati:

Slika6 (more…)

27. novembra 2014.

Strukture

Filed under: C posle Pascal-a,Programiranje — jelena100janovic @ 10:32 pm

Strukture u C-u liče na slogove u Pascal-u. Na primer:

Kod43

definiše novu strukturu oruzje i čini Markovo primerom za to.

Reč oruzje je oznaka za strukturu koja služi kao skraćenica za buduće deklaracije. Sada samo treba da kažemo struct oruzje i telo strukture se podrazumeva kao kad smo pravili promenljivu Markovo. Oznaka nije obavezna.

Promenljive takođe mogu biti deklarisane između znakova } i ; deklaracije strukture, npr: (more…)

23. juna 2013.

Rad sa stringovima

Filed under: C posle Pascal-a,Programiranje — jelena100janovic @ 11:14 am

Setite se kada smo učili nizove da smo rekli da su stringovi definisani kao niz karaktera ili kao pokazivač na deo memorije koji sadrži znakove. String u C-u je niz od nula ili više karaktera koji se završava oznakom kraja stringa (\ 0):

Slika2

Jako je važno da sačuvamo tu oznaku kraja, jer je to način na koji C „zna“ koliko je dugačak string. Svim standardnim funkcijama za rad sa stringovima je on potrebna za uspešan rad.

U opštem slučaju, osim nekih funkcija koje zahtevaju dužinu (strncat(), strncmp() i strncpy()), ako ne kreirate stringove ručno, ne bi trebalo da imate problema. Trebalo bi da se naviknete da koristite što više korisnih funkcija za rad sa stringovima i izbegavate da ih sami pišete. (more…)

24. juna 2012.

Nizovi

Filed under: C,Programiranje — jelena100janovic @ 5:26 pm

Do sada, ako ste hteli da deklarišete 5 promenljivih, morali biste da uradite nešto ovako:

int i1,i2,i3,i4,i5;

Šta da ste hteli da deklarišete 100 promenljivih? To bi potrajalo. Ako koristite niz, onda možete deklarisati onoliko promenljivih koliko želite, koristeći samo jedno ime.

Niz se deklariše na isti način kao normalna promenljiva, sem što morate da stavite uglaste zagrade posle imena promenljive. Takođe morate da upišete broj elemenata koji želite u nizu, unutar tih uglastih zagrada. (more…)

11. juna 2012.

Pokazivači

Filed under: C,Programiranje — jelena100janovic @ 10:12 am

Šta su pokazivači

Pokazivač je promenljiva koja sadrži memorijsku adresu. Iz tog razloga, kažemo da pokazuje na vrednost na toj memorijskoj lokaciji. Možete da koristite pokazivače na određen način da bi dobili vrednost na adresi na koju pokazuje.

Pokazivači mogu da imaju tip, ali i ne moraju. Pokazivači koji imaju tip, pokazuju na određeni tip promenljive, npr. celobrojnu. Pokazivači koji nemaju tip pokazuju na bilo koji tip podataka.

Da biste deklarisali pokazivač, morate staviti znak * ispred njegovog imena. Evo primera kako se deklariše pokazivač na celobrojni tip i pokazivač koji nema tip: (more…)

6. juna 2012.

Sortiranje nizova

Filed under: C posle Pascal-a,Programiranje — jelena100janovic @ 10:44 am

Sortirati niz znači poređati njegove članove u nekom (rastućem, opadajućem, strogo rastućem, strogo opadajućem) poretku. Brojevi se sortiraju u odnosu na relaciju < i >, a znaci i reči u odnosu na engleski alfabet, zahvaljujući činjenici da su već predstavljeni pomoću ASCII koda u obliku brojeva.

Da bismo sortirali niz, potrebna nam je pomoćna funkcija „razmeni“, koju smo već radili, a sada vidimo i zašto. 😉 Dalje razmišljanje kako sortirati niz može teći u nekoliko pravaca. Za svaku od ideja je moguće izbrojati koliko će se operacija poređenja dva elementa izvršiti, pa prema tome imamo nekoliko vrsta sortiranja. Postoji čitava nauka o sistemima za sortiranje nizova, a mi ćemo koristiti najjednostavniji – sortiranje izborom. (more…)

4. juna 2012.

Višedimenzioni nizovi i pokazivači

Filed under: C posle Pascal-a,Programiranje — jelena100janovic @ 11:36 am

Trebalo bi da mislimo o višedimenzionalnim nizovima na drugačiji način u C-u: Dvodimenzionalni niz je u stvari jednodimenzioni niz, kome je svaki element niz.

Otuda oznaka a[n][m].

Elementi niza se čuvaju red po red.

Kada prosleđujemo dvodimenzionalni niz funkciji moramo naznačiti broj kolona – broj redova je nebitan. (more…)

30. maja 2012.

Pokazivači i nizovi

Filed under: C posle Pascal-a,Programiranje — jelena100janovic @ 10:45 am

Pokazivači i nizovi su veoma tesno povezani u C-u.

Zašto? Razmišljajte o elementima niza upisanih u uzastopne memorijske lokacije.

Razmotrimo sledeće:

int a[10],x;
int *pa;
pa=&a[0];  /* pa je pokazivac na a[0] */
x=*pa;
/* x dobija sadrzaj na koji pokazuje pa (a[0] u ovom slucaju) */ (more…)

Sledeća strana »

Blog na WordPress.com.