On-line učionica

4. septembar 2016.

Sadržaj članaka matematike za treći razred

Filed under: III razred,Matematika — jelena100janovic @ 9:16 pm

Dakle, i ove godine sam „zaglavljena“ sa novim planom za Tehničara mehatronike, da izmišljam toplu vodu … Recimo da je ovo gotov operativni plan (samo časovi obrade/obnavljanja), ali će se sigurno menjati i više nego samo dodavanjem linkova. Trenutno mi je krajnje zbunjujuće šta da radim sa konstrukcijama lenjirom i šestarom… jeste da to đaci nisu učili u prvom razredu kao svi ostali smerovi, ali su učili konstrukcije kroz Tehničko crtanje, pa kroz AutoCAD, pa kroz SolidWorks koliko znam, a možda i još negde da nisam primetila… i sad ih ja vraćam na štap i kanap. A to je tek u prvoj oblasti. Šta li ću do kraja plana još naći, pitam se, pitam…

DakleM, da ne kukam više, evo šta sam smislila za sada: (more…)

24. oktobar 2016.

Prizma i valjak

Filed under: III razred,Matematika — jelena100janovic @ 10:06 am

Ovde ćemo se ponovo pozabaviti zapreminom valjka i prizme.

Na slici ispod su prikazane pravilna četvorostrana prizma i valjak. Primetite da su visine oba tela jednake.

slika689

U oba slučaja površina baze je

formula3097 (more…)

21. oktobar 2016.

Ravni preseci tela

Filed under: III razred,Matematika — jelena100janovic @ 10:41 am

Ovde ćemo se podsetiti ravnih preseka tela.

Ravni presek tela je figura koju dobijemo kada telo presečemo sa nekom ravni. Neko telo može imati mnogo različitih ravnih preseka u zavisnosti od položaja presečne ravni. Razmotrimo recimo pravilnu šestostranu piramidu.

slika682

Ako je presečemo sa ravni normalnom na osnovu možemo dobiti trougao (a može i još ponešto, ali to zamislite sami ;-)).

slika683 (more…)

20. oktobar 2016.

Površina tela i mreže

Filed under: III razred,Matematika — jelena100janovic @ 10:46 am

Ovde ćemo se podsetiti površine i mreža prizmi, piramida i složenih tela.

Mreža je slika koja prikazuje ivice i strane nekog tela u dve dimenzije. Možemo da zamislimo mrežu kao nešto što bi dobili kada bi „odmotali“ neko telo.

Slika296Slika297

Površina nekog tela je zbir površina svih njegovih strana. To znači da je jedan od načina da nađemo površinu nekog tela, nalaženje površine njegove mreže.

Primer 1: Nađimo površinu pravilne trostrane prizme osnovne ivice 4 cm i visine 6 cm.

Rešenje: „Odmotaćemo“ datu prizmu: (more…)

14. oktobar 2016.

Zapremina tela

Filed under: III razred,Matematika — jelena100janovic @ 5:56 pm

Ovde ćemo se podsetiti zapremine prizme, piramide, valjka, kupe, sfere i složenih tela.

Zapremina nekog tela je broj jediničnih kockica koje su nam potrebne da ga napunimo.

Prava prizma je telo sa dve podudarne mnogougaone baze koje su međusobno paralelne i povezane pravougaonicima. Prizme se imenuju na osnovu njihovog oblika baze.

Slika276

Da bismo izračunali zapreminu prizme, računamo površinu njene baze i množimo je sa visinom prizme.

Formula1789 (more…)

13. oktobar 2016.

Složene figure

Filed under: III razred,Matematika — jelena100janovic @ 3:58 pm

Složena figura je figura koja se sastoji od dva ili više osnovnih oblika. Evo slike jednog primera.

slika671

Obično, kada naiđemo na složenu figuru, treba nam da nađemo njen obim ili površinu. Postoje dva opšta načina nalažena površine ovakvih figura.

Prvi način: Nađemo površine elementarnih figura od kojih se sastoji složena figura. Površina složene figure će onda biti zbir površina elementarnih figura.

slika672 (more…)

5. oktobar 2016.

Obim i površina ravnih figura

Filed under: III razred,Matematika — jelena100janovic @ 12:47 pm

Obim je dužina oko figure. Da bi našli obim bilo koje ravne figure, treba da saberemo dužine svih linija koje je ograničavaju.

Površina je broj kvadratnih jedinica koje su nam potrebne da pokrijemo ravnu figuru. Osnovni oblik kome pronalazimo površinu je pravougaonik. Površina pravougaonika je jednaka proizvodu dužina njegovih stranica.

slika665„Sečenjem“ možemo pretvoriti paralelogram u pravougaonik.

Paralelogram

Zato je površina paralelograma jednaka proizvodu stranice i odgovarajuće visine. (more…)

1. oktobar 2016.

Primena sličnosti trouglova

Filed under: III razred,Matematika — jelena100janovic @ 8:48 pm

Ako su dva trougla slična, onda su im odgovarajući uglovi podudarni, a odgovarajuće stranice proporcionalne. Puno teorema se može dokazati koristeći slične trouglove.

Talesova teorema u trouglu: Prava paralelna jednoj stranici trougla deli proporcionalno druge dve stranice trougla.

Teorema o simetrali unutrašnjeg ugla u trouglu: Simetrala unutrašnjeg ugla u trouglu deli naspramnu stranicu na duži proporcionalne drugim dvema stranicama trougla.

Pitagorina teorema: Za pravougli trougao sa katetama a i b i hipotenuzom c, važi:

Formula2572

Primer 1: Dokažimo Talesovu teoremu u trouglu.

Rešenje: Prvo skica:

slika659Prvo ćemo dokazati da su trouglovi ABC i ADE slični:

formula3072 (more…)

25. septembar 2016.

Stavovi o sličnosti trouglova

Filed under: III razred,Matematika — jelena100janovic @ 12:39 pm

Ako su dva trougla slična, to znači da su im svi parovi odgovarajućih uglova međusobno podudarni i sve odgovarajuće stranice međusobno proporcionalne. Međutim, da bi dva trougla bila slična, ne moramo da imamo sve informacije o njihovim stranicama i uglovima.

Sada ćemo samo navesti stavove o sličnosti trougla, bez dokaza (jer nemamo dovoljna znanja za njih), ali sa adekvatnim ilustrativnim sličicama.

Ovde sad ide tekst koji pišem i brišem i ne mogu da se smislim … Naime, matematičar u meni plače što ne može jednostavno da Vam objasni zašto važe ovi stavovi. Svaki pokušaj me vodi u pisanje bar još tri članka, a za to u planu i programu nikako nema vremena. Evo kako su Vam to objasnili u osnovnoj školi.

UU stav o sličnosti trouglova kaže da ako dva trougla imaju dva para međusobno podudarnih uglova, onda su slični.

slika653 (more…)

18. septembar 2016.

Talesova teorema

Filed under: III razred,Matematika — jelena100janovic @ 12:24 pm

Kada neko kaže Talesova teorema, trebalo bi da Vam se pred očima pojavi neka ovakva slika:

slika647

Dakle, Talesova teorema glasi:

Ako se prave a i b seku u tački O i prave p1 i p2 seku pravu a u tačkama A1 i A2, odnosno pravu b u tačkama B1 i B2, tada važi:

formula3066

Ova teorema ima mnogo važnih posledica. Za nas će sada od značaja biti nekoliko. (more…)

14. septembar 2016.

Geometrijski softveri i konstrukcije

Filed under: III razred,Matematika — jelena100janovic @ 8:29 pm

Kada koristimo geometrijski softver poput Geogebre, možemo crtati oblike koji liče na određeni oblik, ali prestaju da liče na taj oblik ako im se pomeri neka od tačaka.

Da bi zaista nacrtali određeni oblik, taj oblik mora biti konstruisan tako da poseduje osobine traženog oblika. Kada se tačke pomeraju, ove osobine se održavaju, tako da će oblik ostati isti.

Na primer, da bismo konstruisali paralelogram ne možemo samo nacrtati četvorougao koji liči na paralelogram. Moramo da nacrtamo paralelne prave i formiramo paralelogram njihovim presekom.

U primerima koji slede, videćemo kako se crtaju pojedini oblici koristeći Geogebru. Zapamtite da svi oblici imaju mnogo osobina i da se mnoge od njih mogu koristiti. Kako budemo prolazili kroz primere, razmislite možete li nacrtati isti oblik u Geogebri na neki drugi način.

Primer 1: Koristeći Geogebru, konstruišimo jednakostranični trougao.

Rešenje:

(more…)

Sledeća strana »

Create a free website or blog at WordPress.com.